Cersanit

You can do it!

Ten element wymaga najnowszej wersji dodatku Flash Player

Kliknij, aby go zainstalować

Aktualności - Zobacz co się dzieje w Rovese

Development Expert Tips: Work–life balance Twój życiowy biznes planDevelopment Expert Tips:
Work-life Balance
Twój życiowy biznes plan
Kiedy myślimy „work-life balance” od razu nasza pamięć przywołuje idealne rozwiązania znane ze szkoleń i porad ekspertów: „ogranicz prace do 8 godzin dziennie; pamiętaj o spędzaniu czasu na wykonywaniu czynności, które sprawiają Ci radość; nie zaniedbuj członków rodziny; po 18-tej wyłącz służbowy telefon, lub najlepiej nie zabieraj go z pracy”. 

A jak wygląda rzeczywistość? Sukces dnia to wyjście z pracy przed 18.00, szybkie zakupy w hipermarkecie, odebranie dzieci z zajęć dodatkowych, obiad, chwila na odrobienie lekcji z pociechami. Gdy zerkasz na zegarek jest już dobrze po 22.00 i jedyne oczym marzysz to zapaść w głęboki sen. A tu jeszcze raport do wysłania, zestawienie do przygotowania i kilka e-maili, które zdążyły przyjść odkąd wyszedłeś
z pracy. Wreszcie późno w nocy kładziesz się do łóżka i … nie możesz zasnąć, wciąż w głowie myśli związane ze sprawami, na które nie starczyło Ci czasu. Wizja takich dni do emerytury przeraża? 

Ten artykuł pokaże, że wcale tak nie musi być, a wszystko zależy od Ciebie!

Czym jest równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym? Work-Life Balance to postawa (zarówno pracodawcy jak i pracownika) przejawiająca się w działaniach ułatwiających zachowanie równowagi między pracą zawodową, a sferą życia prywatnego. Kluczem jest postrzegania obu tych sfer jako elementów komplementarnych wobec siebie a nie przeciwstawnych.

Przykładem błędnego pojmowania idei WLB jest przedstawianie jej jako strategii rozłącznego traktowania pracy zawodowej i życia prywatnego przejawiającej się następującymi działaniami:
- ograniczenie czasu spędzanego w pracy do wymaganego minimum (wskazuje się 9 godzin dziennie jako maksymalny czas spędzany w pracy) i nie odbieranie służbowych telefonów po godzinach pracy. Co powoduje kolejny stres, ponieważ martwimy się niezrealizowanymi zadaniami i stajemy twarzą w twarz ze wściekłym klientem lub szefem, który chwile po 17.00 nie mógł skontaktować się z nami.
- brak udziału w firmowych spotkaniach, odbywających się w dni wolne od pracy lub po jej godzinach, tudzież niechęć do udziału
w weekendowych szkoleniach czy wyjazdach firmowych w ciągu tygodnia. Rezygnacja z udziału w wydarzeniach wspólnych osłabia nasze relacje ze współpracownikami. Musimy także uzupełnić informacje, których nie mieliśmy okazji zdobyć w czasie spotkania formowego.

Nie można mówić o zachowaniu równowagi poprzez dokonanie sztywnego, równego podziału na pracę i czas wolny. Jeżeli w pracy nęka nas jakiś problem, to nie zniknie o 17.00, a nie rozwiązany do jutra przyjmie postać demona. Przecież nasze życie osobiste nie zamiera w czasie kiedy jesteśmy w pracy i odwrotnie. Na co w takim razie warto zwrócić uwagę? Nowe podejście do WLB definiuje kilka prostych kroków, aby zachować odpowiednie proporcje i balans:

-  Zadbaj o swoje zdrowie fizyczne – np. wprowadź w swój plan dnia 15 minut porannej gimnastyki lub spaceru. Połącz przyjemne
z pożytecznym, do wspólnej rozgrzewki zaproś członków swojej rodziny. 
- Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne – staraj się dbać o dobre relacje z najbliższymi ale i współpracownikami. W pracy spędzamy dużą część swojego życia, nasi współpracownicy i atmosfera w pracy mają duży wpływ na nasze samopoczucie. 
- Określ cel i kierunek rozwoju – zarówno w życiu zawodowym i prywatnym. Poświęcaj pracy tyle czasu, ile akceptują twoi bliscy.
- Rozmawiaj w domu o pracy. Bliscy mogą pomóc ci odreagować stres. A samo wysłuchanie może pomóc nawet wtedy, gdy członkowie Twojej rodziny nie znają specyfiki Twojej pracy.
- We wszystkim, co robisz zachowuj umiar i rozsądek. Naucz się akceptować porażki i fakt, że nie możesz uszczęśliwić wszystkich.

Równowaga to integralność, spójność i wewnętrzny spokój. Balans to poczucie, że wszystkie części do siebie pasują i wspólnie tworzą mnie: osobę, którą jestem i chcę być. Stan, w którym wszystkie nasze działania są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i służą naszej wizji i celom. Aby złapać równowagę, nie zawsze trzeba przewracać życie do góry nogami, wyprowadzać się w góry, medytować
w buddyjskim klasztorze, szukać inspiracji w naturze.  Wystarczy uporządkować swoje otoczenie i nabrać oddechu - dosłownie
i w przenośni. Życzymy Wam więc na co dzień dobrych proporcji!
Development Expert Tips:
Work-Life Balance
Your busisness for lifeWhen we think “Work-Life Balance”, what springs to mind first are the perfect solutions we’ve heard at coaching sessions or from experts: “keep your working day down to 8 hours; remember to do things that make you happy; don’t neglect your family; switch off your mobile after 6 P.M., or best never take it home from work”.

And what is reality like? You’re lucky if you manage to clock off before 6 P.M., do a quick shopping at the mall, pick up kids from after-school activities, have dinner, share a moment with children while helping them with homework. A quick glance at the watch makes you realize it’s well past 10 P.M. and all you’re thinking about by now is a good night’s sleep. And yet there’s still a report to be sent,
a summary to prepare, a few emails that have popped into your mailbox since you left work. Later on, when you’re finally in bed but … can’t fall asleep, you turn your thoughts to all those things you haven’t had time to do. Doesn’t it scare you to realize that this may go on until you retire?

This article goes to show that things don’t need to be like that, and it’s all up to you!

Now, what is Work-Life Balance? Work-Life Balance is an attitude (that of an employer or an employee) which manifests itself in all actions that make it easier to keep balance between a professional career and the non-work domain. The key is to view both spheres of life as complementary rather than contrary.

One example of how the WLB idea may be misinterpreted is a strategy of separation of the professional and private spheres, which manifests itself in the following:
- limiting the time spent at work to bare minimum (9 hours a day is viewed as the maximum time spent at work) and ignoring business calls outside working hours. However, this generates additional stress as we are concerned about unaccomplished tasks or having to face an angry client, or a boss, who couldn’t reach us on the phone just after 5 P.M.
- failing to attend company meetings on days off work and outside working hours, or showing reluctance to participation in weekend coaching sessions and business trips on weekdays. Opting out of social events weakens our relationships with colleagues. Besides, we need to catch up on the information we missed during corporate events.

Balance may never be achieved through making a rigid division between work and leisure. If we are dogged by a problem at work, it will never go away after 5 P.M, and if left unattended, it might be blown to unreasonable proportions by next day. Likewise, our personal life doesn’t freeze when we are at work, and vice versa. In that case, what should we pay attention to? A new approach to WLB defines a few simple steps to keep the right proportions and balance:

- Make sure you keep fit - introduce 15-minute morning exercise or walking sessions to your daily routine. Combine pleasure with usefulness by inviting your close ones to have a warm-up together.
- Take care of your mental health - do your best to get on not only with your close ones, but with colleagues too. We spend a major part of our lives at work - our colleagues and the atmosphere there have an influence over how we feel.
- Define your goals and decide on the course that your life should take, both in professional and private domains. Devote as much time to your work as your close ones are willing to accept.
- Discuss work with your family. They might help you unwind and relieve stress. Even if your family are not in on the character of your work, they might help merely by listening to you.
- Whatever you do, keep it within reason and moderation. Learn to accept failures and the fact that you can’t make everyone happy.


Balance brings integrity, uniformity and being at peace with oneself. Balance inspires a feeling that everything about the “me” fits in place and together makes a whole: a person that I am and that I want to be. A state where all our actions are in harmony with our basic principles and are a means to an end and our vision. Finding balance does not have to mean turning our life upside down, meditating in a Buddhist temple, or seeking inspiration in nature. All we need to do is bring back order to what is around us, and take a deep breath - both literally and metaphorically. We wish you all a daily dose of good balance!