Cersanit

You can do it!

Ten element wymaga najnowszej wersji dodatku Flash Player

Kliknij, aby go zainstalować

Aktualności - Zobacz co się dzieje w Rovese

Cel w zasięgu ręki

Osiąganie celów to podstawa spełnionego życia i sukcesu. Umiejętność wyznaczania celów, planowania i dążenia do nich, to jedna z najważniejszych kompetencji, mających wpływ na nasze życie zawodowe i prywatne.
Większość osób nie wyznacza swoich celów. Nie wiedzą, że trzeba, ani jak można to robić. Ludzie, którzy już wyznaczą swój cel, na ogół na tym poprzestają. A to dopiero początek drogi, która wymaga kolejnych kroków!
Za chwilę poznasz pięć zasad realizacji celów, które zwiększą prawdopodobieństwo, że je zrealizujesz!
1. DOPRECYZUJ CEL
Ta zasada polega na dokładnym zdefiniowaniu i zapisaniu swojego celu.  Powinien on być konkretny, mierzalny i szczegółowy. Im precyzyjniej go opiszesz, tym większą będziesz miał pewność, że każdy Twój kolejny krok, jest stawiany w odpowiednim kierunku. 
2.  OKREŚL KOLEJNE KROKI POSTĘPOWANIA i MONITORUJ EFEKTY
Zastanów się, jak chcesz zrealizować swój cel, przemyśl jaki będzie Twój pierwszy krok i co musisz zrobić, aby go zrealizować? Jaki będzie krok 2-gi, itd. Po zrealizowaniu każdego z etapów możesz sprezentować sobie małą nagrodę! 
3. WIZUALIZACJA CELU
Wizualizacja polega na wytworzeniu w umyśle szczegółowego obrazu wymarzonego celu. To jedna z najbardziej niezwykłych umiejętności, które posiadasz!  Za każdym razem, gdy wyobrażasz sobie sytuację, że osiągasz swój cel, tym silniej jesteś zmotywowany.
4. OKREŚL RYZYKO
Określając kolejne kroki postępowania zastanów się, jakie problemy możesz napotkać realizując swoje cele. Świadomość ryzyka pozwoli Ci uniknąć niepowodzeń, bądź w porę zareagować w sytuacji problemowej. 
5. ZDEFINIUJ ZASOBY I WSPARCIE 
Może okazać się, że aby zrealizować swój cel będziesz potrzebował wsparcia innych osób. Planując harmonogram swoich zadań uwzględnij zasoby, którymi dysponujesz i wsparcie, które będzie Ci konieczne. 
6. NIE ZRAŻAJ SIĘ NIEPOWODZENIAMI 
Jedno małe niepowodzenie nie musi przekreślić powodzenia całego projektu! Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz!

Achievement of goals is the basis for a fulfilled life and success. The ability to determine goals, to plan and pursue them, is one of the most important competences affecting our professional and private life.
Most people do not determine their goals. They do not know that it is necessary, or how it can be done. Those who do determine their goals, usually stop at that point. While that is just the beginning of a road that requires further steps!
In a moment you will get to know five principles of accomplishing goals, that will make you more likely to accomplish them!
1. SPECIFY YOUR GOAL IN DETAIL
This principle consists in accurate defining and writing down of your goal.  It should be concrete, measurable and detailed. The more precisely you describe it the more confidence you will have that your every step is made in the right direction. 
2.  DEFINE SUBSEQUENT STEPS AND MONITOR THE EFFECTS
Think about how you want to achieve your goal, consider what your first step will be and what you need to do to make it. What will the second step be, etc. After you have accomplished each stage you may reward yourself with a little prize! 
3. VISUALIZATION OF THE GOAL
The visualization consists in creating a detailed image of the dreamed-of goal in your mind. It is one of the most extraordinary abilities you have!  Each time you imagine the achievement of your goal, you are getting more and more motivated.
4. DEFINE THE RISK
While defining subsequent steps, think about what problems you may encounter when accomplishing your goals. The awareness of risk will allow you to avoid failures or respond in time to a problem situation. 
5. DEFINE THE RESOURCES AND SUPPORT 
It might turn out that to accomplish your goal you will need the support of other people. When planning the schedule of your tasks, take into consideration the available resources and the support that you will need. 
6. DO NOT BECOME DISCOURAGED BY FAILURES 
One small failure does not have to shatter the success of the entire project! Sometimes you win, sometimes you learn!