Cersanit

You can do it!

Ten element wymaga najnowszej wersji dodatku Flash Player

Kliknij, aby go zainstalować

Aktualności - Zobacz co się dzieje w Rovese

Development Expert Tips: Opowiedz mi o sobie…

W sytuacjach biznesowych jak i prywatnych raz na jakiś czas słyszymy prośbę „Opowiedz coś o sobie”. Najczęściej albo nie wiemy co powiedzieć, albo mówimy zbyt dużo i chaotycznie. W tym numerze doradzamy, w jaki sposób zaprezentować samego siebie i zostać zapamiętanym.

1. Nie zwlekaj z odpowiedzią. Nie zastanawiaj się zbyt długo. Pokaż, że jesteś pewny siebie i masz poczucie własnej wartości. Przygotuj sobie krótką wypowiedź o sobie na potrzeby sytuacji biznesowej i prywatnej, by być gotowym, gdy zostaniesz poproszony o przedstawienie się.

2. Dopasuj komunikat do sytuacji. Jeśli prowadzisz rozmowę biznesową, opowiedz najpierw o strefie zawodowej. Zacznij od stanowiska, firmy, krótkiego zakresu obowiązków. Wybierz jeden element, który szczególnie lubisz w swojej pracy i rozwiń go. Gdy mówisz o czymś, co lubisz robić, mimowolnie w Twoich oczach pojawia się entuzjazm. Zakończ wypowiedź krótkim zdaniem o prywatnej strefie życia. Opowiedz o swoim hobby, jeśli jest dla Ciebie szczególnie ważne lub powiedz że chętnie spędzasz czas głównie z rodziną wykorzystując każdą wolną chwilę na wspólne podróże, spacery itp. Jeśli opowiadasz o sobie w sytuacji prywatnej, odwróć kolejność i proporcje.

3. Mów o rzeczach pozytywnych, dobrych cechach charakteru, pozytywnych zdarzeniach z Twojego życia. To wprawi Ciebie i Twojego rozmówcę w dobry nastrój. Mów tylko prawdę. Jeśli nie jesteś szczery, rozmówcy wyczują to i stracisz na wiarygodności. Możesz też wpaść w kłopoty, gdy będą chcieli dopytać o Twoje niecodzienne hobby.

4. Zakończ podsumowując . Powiedz cytat, który przedstawia Twoje podejście do życia lub pracy. Możesz też wymienić kilka słów, które Cię trafnie opisują lub powiedzieć, że Twoi znajomi/Twój były szef zapytany o opis Ciebie, powiedziałby… i wymień kilka pozytywnych cech. Zabrzmi to jak dobre referencje!

5. Mniej ważne jest to co powiesz, niż to w jaki sposób to zrobisz! Osoba, która prosi Cię o przedstawienie się, prawdopodobnie nie zapamięta 90% Twojej wypowiedzi. Natomiast z pewnością zapamięta Twój entuzjazm i pasję, z którą będziesz mówić o sobie.

„Ludzie zapomną, co powiedziałeś, zapomną, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak poczuli się dzięki tobie.” ―Maya Angelou


[See the English version below]

Tell me something about yourself…

Both in business and private situations from time to time we hear someone asking "Tell me something about yourself". In most cases we either don't know what to say or we talk too much and too chaotically. In this issue you will find a couple of advice on how to present yourself and be remembered.

1. Don't be reluctant to answer. Don't think too long. Show that you're self-confident and have high self-esteem. Prepare a short statement about yourself for the purpose of business and private situations so that you'll be ready when they ask you to present yourself.

2. Adjust the message to the situation. If you're having a business conversation, talk about business things first. Start with your post, company, short description of your duties. Choose one element that you like most in your work and elaborate on it. When you talk about something you enjoy, enthusiasm shows up in your eyes automatically. Finish with a short sentence about your private life. Tell about your hobby, if it's especially important for you, or tell that you like to spend most of the time with your family, using each free moment to travel together, go for a walk etc. If you're talking about yourself in private situation, reverse the order and proportions.

3. Talk about positive things, good character traits and positive occurrences in your life. This will cheer up both you and the person you're talking to. Tell only the truth. If you're not honest, people will notice it and you'll lose your credibility. You can also get in trouble if they want to ask about your unusual hobby.

4. Finish with a summary. Use a quotation that shows your approach to life or work. You can also name a few words that describe you best or mention that your friends / your former boss asked about you would tell... and name some positive features. This will sound like good references!

5. What you say is less important than how you say it! The person who asks you to present yourself probably won't remember 90% of your statement. But will surely remember your enthusiasm and passion that you show when talking about yourself.

"People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel." ―Maya Angelou